Trajna šminka – pravni aspekt i metode

Trajna sminkaInvazivni karakter procedure trajnog šminkanja predstavlja izuzetno važno pitanje sa pravne tačke gledišta. Za vreme izvođenja procedure nanošenja trajne šminke narušava se integritet epiderma, dok se korišćeni pigment koristi kao implantat. Kada ovu proceduru izvodi lekar, njegova obaveza je da saopšti pacijentu neophodne informacije pre započinjanja intervencije, kao kod bilo kojih drugih intervencija sa strogo medicinskim karakterom.

Informacije

Informacije sa medicinskim karakterom se mogu svrstati u tri grupe: informacije o stanju pacijenta, informacije o intervenciji i informacije o pravima i obavezama pacijenta.Informacije o stanju pacijenta obuhvataju saznanja o postojanju osnovnog i/ili sporednih oboljenja, kao i o uzajamnoj povezanosti patoloških procesa, sa naglaskom na prognozu u pogledu zdravlja i daljeg života prilikom odustajanja od medicinskog tretmana ako se pacijent na to odluči. Informacije o intervenciji obuhvataju saznanja o najširem spektru mogućih varijanti intervencije, u zavisnosti od osnovnog i/ili sporednog oboljenja (ako ono postoji), davanje primera o primeni konkretne intervencije, suštini i etapama izvođenja predložene intervencije, mogućim komplikacijama, kao i očekivanjima. Informacije o pravima i obavezama pacijenta podrazumevaju saznanja o pravima pacijenta i zakonskim mogućnostima u pogledu njegove zaštite, neophodnim dokumentima i obavezama pacijenta u toku procesa i posle izvođenja medicinske intervencije, kao i o rezultatima intervencije.

Dokumentacija

U skladu sa gore navedenim važno je postojanje dokumentacije o zdravstvenom stanju pacijenta, rezultatima intervencije, dijagnozi i prognozi, metodama lečenja, rizicima i mogućim komplikacijama, varijantama medicinskih intervencija, njihovim posledicama i rezultatima.Dokument kojim se potvrđuje saglasnost pacijenta u vezi sa intervencijom trajnog šminkanja mora da sadrži nekoliko obaveznih činjenica, kao što su: shvatanje intervencije „trajnog šminkanja“ koje podrazumeva suštinu procedure koja se izvodi, obavezan razgovor sa klijentom o karakteristikama intervencije u pogledu starosne dobi, individualnih i anatomskih odlika pacijenta, kao i o neophodnosti korekcija u toku procedure, objašnjenje odabranog metoda izvođenja intervencije, informacije o rizicima i promenama pigmenta koje zavise od individualne reakcije organizma na strano telo (pigment).

Pored svega navedenog, korisnik ove usluge mora u pismenom obliku potvrditi saglasnost sa procesom pigmentacije, kao i korišćenjem medicinskih preparata nakon izvedene intervencije.U cilju davanja sveobuhvatnih informacija klijentu treba dati primere i pokazati fotografije kako bi se demonstrirale promene karakteristične u toku prvih nekoliko časova i/ili dana posle intervencije, nakon skidanja zavoja (prisustvo manjih ili većih otoka i deformacija mekih tkiva, pojava „grčeva“ na zoni koja je tretirana itd.), kao i mogućnost dodatne korekcije određenih oblasti u toku prvih nedelja, sa naglaskom na činjenici da je reč o završnoj etapi intervencije, a ne o ispravljanju grešaka. Obavezno je upoznavanje pacijenta sa režimom preporuka kojih se mora pridržavati nakon intervencije koji se predaje u pismenom obliku. Pacijent je sam odgovoran za ispunjavanje tih zahteva.

Saglasnost

Informativna saglasnost suštinski predstavlja zaštitu prava ustanova i specijalista koji izvode intervenciju trajnog šminkanja i zbog toga ona mora da ostane u posedu ustanove.Ukoliko je to neophodno, klijentu se daje kopija saglasnosti. Korisnik usluge trajnog šminkanja prevashodno je dužan da se pridržava preporuka u vezi sa periodom nakon izvedene intervencije, režima i doziranja medicinskih preparata koji se prepisuju radi zarastanja povreda na koži. Treba primetiti da odgovornost za konačni rezultat intervencije ne leži samo u rukama specijalista, već i klijenta, kao i preciznosti davanja preporuka od kojih zavisi konačna slika izvedene procedure trajnog šminkanja. Primena ovih preporuka u praksi doprinosi izbegavanju mnogih neprijatnosti u odnosu sa korisnicima ovih usluga.